Tevlingspløying

PLOGEN - ET SYMBOL FOR GOD JORDKULTUR

Plogen er et viktig redskap i jordbruket, men nytten av plogen står og faller på brukeren.


Ei riktig utført pløgsle er det beste grunnlaget for ei god avling.

I alt for stor grad ser en dårlig pløying. Ei dårlig pløgsle er i de fleste tilfeller bortkastet arbeid. Vi har ikke lengre råd til å kaste bortverdifull tid og innsats av maskiner, derfor er tevlingspløying som grunnlag for praktisk pløying en viktig oppgave for unge mennesker i norsk landbruk.


MÅLSETNINGEN MED PLØYINGA

1.Legge grunnlaget for neste års såbed.

2.Bekjempe rotugraset ved å skjære løs rotsystemet og begrave grønne plantedeler.

3.Begrave sjukdomssmitte og andre vekstfølgeproblemer ved å dekke plantedeler med jord.

4.Legge forholdene til rette for de prosesser som bygger opp jordstrukturen, slik som tørke/oppfukting, frysing/tining og biologisk virksomhet. Ved blant annet å

få stor overflate og gi lufttilgang til jorda.

5.Løse opp tidligere kjøreskader.


For å nå dette målet må plogen stilles riktig og utstyret være i orden. Det å lære dette er enav hovedmålsetningene med tevlingspløying.


UTSTYRET MÅ VÆRE I ORDEN

Alt for ofte ser en at nybegynnere i pløying stiller opp med utstyr som ikke er egnet for tevlingspløying. En trenger på ingen måte en spesialplog for å drive med tevlingspløying, men plogen en bruker må være i fullgod stand. Det er ingen tilfeldighet at formen på skjær, spisser, landsider osv. er slik de er når plogen kommer fra fabrikken. Mange års erfaring og prøving ligger bak. En plog hvor

disse delene er merkbart slitt fungerer ikke fullgodt. Før en starter med trening mot

tevlingspløying må derfor en eldre plog utstyres med nye slitedeler slik som

skiveristler, skummeutstyr, skjær, spisser, bryst og landside.


Kontroller at kroppene er parallelle. Juster om nødvendig med veltefjølstreveren

Er veltefjølene mye slitt må også disse skiftes. Kontroller også opplagringen av

skiveristlene. På automatploger er det viktig at opplagringen av åsen ikke er for slitt.

Plogen må også kontrolleres slik at den ikke er skeiv eller på annen måte ute av stilling. En slik opprusting av plogen har ikke barebetydning for tevlingspløyinga, også pløyinga i praktisk jordbruk blir bedre.


Ved tevlinger må plogen justeres oftere enn i praksis hvor en pløyer mange dekar for hvert opplegg og avslutning. Alle plogensjusteringsmuligheter må kunne brukes. Smør justeringa for dybdehjulet og beitinga og kontroller at det fungerer. Alle bolter som skal brukes under justering må være smurt. Uoriginale bolter må skiftes ut slik at justeringa går raskt og slik at den originale plognøklen kan brukes. Ved pløying av voll kan det være aktuelt å kvesse skiveristler og skumskjær.


UTSTYR PÅ TEVLINGSPLOGEN

Tevlingsplogen må ha dybdehjul. Det finnes ikke traktorer som har hydraulikk som

regulerer at dybden er god nok. Dette gjelder generelt, men en ser det spesielt godt når en skal pløye grunt.

Skumskjæret er det beste skummeutstyret på voll, men kan også brukes på åker. Forplogen  er det beste skummeutstyret på åker, men kan også brukes på voll.

Tevlingsplogen må ha skiveristler som kan stilles så dypt at underkanten av skjæret

kommer likt med underkanten avskjærspissen. Den må ha enten forploger eller skumskjær. Skumfjøler duger normalt ikke. (Skumfjøler er bare egnet ved åkerpløying på lett jord.) Den må ha mulighet for rask stilling av

bredden på den fremre velta, enten med en vridbar aksel (beitespak), eller med mulighet for raskt å forskyve plogen sideveis på dragakselen (hydraulisk sideregulering).


Hedemarken maksinlag er en aktiv forening som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner.

Lokomobil

Hedemarken maskinlag - org.nummer 894 754 702

Postadresse: c/o Sigurd G. Løland, Såstadv. 74, 2335 STANGE

Besøksadresse: Gubberudveien 114, 2312 OTTESTAD