Årsmøte

Hedemarken maksinlag er en aktiv forening som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner.

LokomobilReferat årsmøte 2021

Årsmøtet ble avholdt hos Norsk motorhistorisk museum på Lindstad i Stange lørdag 26. juni 2021

Møtet ble satt kl. 17:08.

Antall stemmeberettigede: 18.

   

1:  Godkjenning av innkalling og saksliste.

      Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.


2: Valg av møteleder.

    Johan Aarskog ble valgt ved akklamasjon.


3: Valg av referent.

      Sigurd Gudmund Løland ble valgt ved akklamasjon.


4: Valg av 2 personer til å skrive under møteprotokollen.

     Alle skriver under protokoll, som før.


5: Godkjenning av årsmelding.

     Leder leste opp årsberetningen. Et navn var skrevet feil, det skulle ha stått Brit Karin Sveum. Men denne endringen ble 

     årsberetningen godkjent.


6: Godkjenning av regnskapet.

     Sigurd Gudmund Løland leste igjennom regnskapet.

     Revisor Arne Steinar Sollien leste revisorberetningen.

     Regnskapet ble godkjent.


 7: Valg

     Valgkomiteen la frem sin innstilling. Følgende personer ble valgt:

   

    

                                     


8. Fastsettelse av åskontigenten 2021.

    Enstemmig om fortsettelse på kr 400, juniormedlme til og med 19 år betaler kr 200.

   

9: Innkomne saker.     

    Ingen innkomne saker.      

 

Leder Johan Aarskog Valgt for ett år
Nestleder Tor Ole Fuglerud Valgt for ett år
Sekretær/kasserer Helge Rabstad Ett år igjen
Sekretær/kasserer Sigurd Gudmund Løland Gjenvalgt for to år
Styremedlem Tor Ole Fuglerud Valgt for tre år
Leder arrangementskomité Brit Karin Sveum Valgt for tre år
Medlem arrangementskomité Britt Karin Sveum Gjenvalgt for tre år
Medlem arrangementskomité Kjell Arne Frenning Gjenvalgt for ett år
Medlem arrangementskomité Steinar Enger Gjenvalgt for ett år
Medlem arrangementskomité Ola Mossige Gjenvalgt for ett år
Medlem arrangementskomité Jon Helge Bye Gjenvalgt for ett år
Revisor Arne Steinar Sollien Gjenvalgt for ett år
Vara revisor Kjell Mangerud Gjenvalgt for ett år
Valgkomité Arne Steinar Sollien Ett år igjen
Valgkomité Christian Baardseth To år igjen
Valgkomité Kjell Arne Frenning Gjenvalgt for tre år
Kontaktperson NMHM Ole Bækkedal
Lokomobil og Gammelsaga Jon Helge Bye
Lokomobil og Gammelsaga Ola Mossige
Sagbenk og sagutstyr Olav Nymoen

Årsmøte i Hedemarken maskinlag

Møteklubbe

Hedemarken maskinlag - org.nummer 894 754 702

Postadresse: c/o Sigurd G. Løland, Såstadv. 74, 2335 STANGE

Besøksadresse: Gubberudveien 114, 2312 OTTESTAD