Årsmøte

Hedemarken maksinlag er en aktiv forening som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner.

Lokomobil


Referat årsmøte 2020


Årsmøte ble avholdt i klubbens lokaler, Gubberudvegen 114b, 2312 Ottestad, torsdag 5 Mars 2020.

Årsmøte ble satt kl. 19:07.

Antall stemmeberettigede: 41.

   

1:  Godkjenning av innkalling og saksliste.

      Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.


2: Valg av møteleder.

     Leder Thomas Gudbrandsen ble valgt ved akklamasjon.


3: Valg av referent.

      Sigurd Løland ble valgt ved akklamasjon.


4: Valg av 2 personer til å skrive under møteprotokollen.

     Alle skriver under protokoll, som før.


5: Godkjenning av årsmelding.

     Leder leste opp årsberetning. 

      Det ble glemt besøk hos motorsag entusiast Arne Svarstad.

      Årsmelding ble godkjent.


6: Godkjenning av regnskapet.

     Sigurd Løland leste igjennom regnskapet.

     Revisor Ludvik Hemstad leste revisorberetningen.

     Regnskapet ble godkjent.


 Årsmøtet holdt deretter et minutts stillhet til minne om medlemmer som har gått bort, Steinar Aaseth og Reidar Bakken.


7: Valg

    Valgkomiteen la frem sin innstilling. Følgende personer ble valgt:

   

    

                                     

8. Fastsettelse av åskontigenten 2020.

    Enstemmig om fortsettelse på 400.

   

9: Innkommende saker.     

    Ingen innkommende saker.


Ola Hagen sa noen ord om litteratur og verktøy fra Jens Arnseth, som blir til utleie. Dette er lagret hos Helge Rabstad. Blir kvittering ved lån/innlevering.

     

Thomas fikk gavekort, etter lang og tro tjeneste som leder i Klubben, Stangekortet.


Tor Ole Fuglerud tok opp mer inntektsbringende saker. Bla grasrot-andelen, og søknad om støtte, blant annet Sparebank1.

     

Møtet ble hevet 19:55.      

 

Leder Per Arne Tvedt Valgt for ett år
Nestleder Jan Aarskog Valgt for ett år
Sekretær/kasserer Helge Rabstad Gjenvalgt for to år
Sekretær/kasserer Sigurd Gudmund Løland Ett år igjen
Styremedlem Trygve Olav Brovold Valgt for tre år
Leder arrangementskomité Trygve Olav Brovold Valgt for tre år
Medlem arrangementskomité Britt Karin Sveum Gjenvalgt for to år
Medlem arrangementskomité Kjell Arne Frenning Gjenvalgt for ett år
Medlem arrangementskomité Steinar Enger Gjenvalgt for ett år
Medlem arrangementskomité Ola Mossige Gjenvalgt for ett år
Medlem arrangementskomité Jon Helge Bye Gjenvalgt for ett år
Revisor Arne Steinar Sollien Valgt for ett år
Vara revisor Kjell Mangerud Valgt for ett år
Valgkomité Kjell Arne Frenning Ett år igjen
Valgkomité Arne Steinar Sollien To år igjen
Valgkomité Christian Baardseth Gjenvalgt for tre år
Kontaktperson NMHM Ole Bækkedal
Møteklubbe

Årsmøte i Hedemarken maskinlag

Hedemarken maskinlag - org.nummer 894 754 712

Postadresse: c/o Sigurd G. Løland, Såstadv. 74, 2335 STANGE

Besøksadresse: Gubberudveien 114, 2312 OTTESTAD