Du har nå kommet til hjemmesiden til et aktivt lag som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner

PLOGEN - ET SYMBOL FOR GOD JORDKULTUR

Plogen er et viktig redskap i jordbruket, men nytten av plogen står og faller på brukeren.

Fig 1. Ei riktig utført pløgsle er det beste grunnlaget for ei god

avling.

I alt for stor grad ser en dårlig pløying. Ei

dårlig pløgsle er i de fleste tilfeller bortkastet

arbeid. Vi har ikke lengre råd til å kaste bort

verdifull tid og innsats av maskiner, derfor er

tevlingspløying som grunnlag for praktisk

pløying en viktig oppgave for unge

mennesker i norsk landbruk.

MÅLSETNINGEN MED PLØYINGA

1.Legge grunnlaget for neste års såbed.

2.Bekjempe rotugraset ved å skjære løs

rotsystemet og begrave grønne

plantedeler.

3.Begrave sjukdomssmitte og andre

vekstfølgeproblemer ved å dekke

plantedeler med jord.

4.Legge forholdene til rette for de prosesser

som bygger opp jordstrukturen, slik som

tørke/oppfukting, frysing/tining og

biologisk virksomhet. Ved blant annet å

få stor overflate og gi lufttilgang til jorda.

5.Løse opp tidligere kjøreskader.

For å nå dette målet må plogen stilles riktig

og utstyret være i orden. Det å lære dette er en

av hovedmålsetningene med tevlingspløying.

4 NBU

UTSTYRET MÅ VÆRE I ORDEN

Alt for ofte ser en at nybegynnere i pløying

stiller opp med utstyr som ikke er egnet for

tevlingspløying. En trenger på ingen måte en

spesialplog for å drive med tevlingspløying,

men plogen en bruker må være i fullgod

stand. Det er ingen tilfeldighet at formen på

skjær, spisser, landsider osv. er slik de er når

plogen kommer fra fabrikken. Mange års

erfaring og prøving ligger bak. En plog hvor

disse delene er merkbart slitt fungerer ikke

fullgodt. Før en starter med trening mot

tevlingspløying må derfor en eldre plog

utstyres med nye slitedeler slik som

skiveristler, skummeutstyr, skjær, spisser,

bryst og landside.

B2

A2

A1

B1

Fig 2 Kontroller at kroppene er parallelle. Juster om

nødvendig med veltefjølstreveren

Er veltefjølene mye slitt må også disse

skiftes. Kontroller også opplagringen av

skiveristlene. På automatploger er det viktig

at opplagringen av åsen ikke er for slitt.

Plogen må også kontrolleres slik at den ikke

er skeiv eller på annen måte ute av stilling. En

slik opprusting av plogen har ikke bare

betydning for tevlingspløyinga, Også

pløyinga i praktisk jordbruk blir bedre.

Ved tevlinger må plogen justeres oftere enn i

praksis hvor en pløyer mange dekar for hvert

opplegg og avslutning. Alle plogens

justeringsmuligheter må kunne brukes. Smør

justeringa for dybdehjulet og beitinga og

kontroller at det fungerer. Alle bolter som

skal brukes under justering må være smurt.

Uoriginale bolter må skiftes ut slik at

justeringa går raskt og slik at den originale

plognøklen kan brukes. Ved pløying av voll

kan det være aktuelt å kvesse skiveristler og

skumskjær.

5 NBU

UTSTYR PÅ TEVLINGSPLOGEN

Tevlingsplogen må ha dybdehjul. Det finnes

ikke traktorer som har hydraulikk som

regulerer at dybden er god nok. Dette gjelder

generelt, men en ser det spesielt godt når en

skal pløye grunt.

Fig 3 Skumskjæret til venstre er det beste skummeutstyret på

voll, men kan også brukes på åker. Forplogen til høgre er det

beste skummeutstyret på åker, men kan også brukes på voll.

Tevlingsplogen må ha skiveristler som kan

stilles så dypt at underkanten av skjæret

kommer likt med underkanten av

skjærspissen.

Den må ha enten forploger eller skumskjær.

Skumfjøler duger normalt ikke. (Skumfjøler

er bare egnet ved åkerpløying på lett jord.)

Den må ha mulighet for rask stilling av

bredden på den fremre velta, enten med en

vrid bar aksel (beitespak), eller med mulighet

for raskt å forskyve plogen sideveis på

dragakselen (hydraulisk sideregulering).