Du har nå kommet til hjemmesiden til et aktivt lag som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner

Ny leder Thomas Gulbrandsen.

Tlf 96048853

Referat årsmøte 2019

Årsmøte Hedmarken maskinlag 07,03,19

Sted: Klubblokalet Gubberudvegen 114c,

Møtet satt kl 19:05 og startet med et minutt stillehett for medlemmer som har gått bort i fjor.

Tilstede 39 stemmeberettigede.

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste, Godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder, Thomas Gulbrandsen valgt.

Sak 3: Valg av referent, Sigurd G Løland valgt.

Sak 4: Valg av 2 til å underskrive protokoll, alle tilstedeverende

            Skriver under.

Sak 5: Godkjenning av årsmelding, uteglemt i årsberetningen +

            Traktor tur til Dunderbakken sag,       

            Motorveteranene Hedmark utstilling i vikingskipet. Vårmarket

            vikingskipet. Deltagelse i veteranpløyings NM Godkjent.

Sak 6: Godkjenning av regnskap, godkjent.

Sak 7: Valg, Leder Thomas Gulbrandsen 1 år gjenvalg.

                      Nestleder Per A Tvedt, 1 år igjen.

                      Sekreter/kasserer Helge Rabstad 1 år igjen.

                      Sekreter/kasserer Sigurd G Løland 2 år gjenvalg.

                      Styremedlem, Bente Jølstadengen 1 år.

                      Arangemangskmiteleder, Bente Jølstadengen 1 år.

Medlemmer arrangementskomiteen: Ola Mosige              1 år

                                                                    Eirik Franzen           1 år

                                                                    Britt K Sveum          1 år

                                                                    Kjell A Frenning      1 år

                                                                    Steinar Enger           1 år

                            Kontaktmedlem mhm Ole Bekkedal

Revisor                                                        Ludvik Hemstad      1 år

Vara/ revisor                                              Kjell Mangerud        1 år

Valg komite                                                Christian Baardseth 1 år igjen

                                                                     Kjell A Frenning         2 år igjen

                                                                     Arne S Sollien             3 år igjen

Sak 8: Fastsetting av årskontingenten 400 kr (som forige år 2018)

Sak 9: Innkommende saker, intet.

Møtet ble hevet kl 19:40.

Medlemsmøte kl 19:41, Ønske om høyer toalett og en urinal.

Underskrevet Leder                     Underskrifter alle stemmeberettigete

07,03,19 Thomas Gulbrandsen                    07,03,19      Alle 39 

 

          

 

Årsmøte i Hedemarken maskinlag